ICMP centar za upite

Dobro došli na ICMP-ov centar za upite.

Sažetak

Ako je porodica nestalu osobu prijavila ICMP-u, pomoću Upita o nestalim osobama može doći do informacija o statusu slučaja. ICMP-ov Upit o nestalim osobama je interaktivan. Porodicama omogućuje dobijanje i pružanje informacija. Ovlaštenim forenzičkim stručnjacima, koji su uzorke žrtava dostavili ICMP-u na analizu DNK, Upit o uzorcima posmrtnih ostataka omogućuje praćenje slučaja. Upit o mjestu ekshumacije omogućava korisnicima da pretražuju osnovne informacije o statusu DNK testiranja za određene grobnice.

ICMP vodi bazu podataka sa 150,000 genetičkih profila koji su prikupljeni zahvaljujući srodnicima nestalih osoba i institucijama vlasti iz cijelog svijeta. U ICMP-ovoj bazi podataka nalazi se više od 90,000 referentnih uzoraka krvi srodnika nestalih osoba i preko 50,000 uzoraka posmrtnih ostataka koje su ICMP-u dostavile vladine institucije u potrazi za nestalim osobama. Provjerom podudaranja između referentnih uzoraka srodnika nestalih osoba i uzoraka posmrtnih ostataka, koje su ICMP-u dostavile vladine institucije, ICMP može pomoći u identifikaciji osoba nestalih usljed oružanih sukoba, zločina protiv čovječnosti i prirodnih katastrofa. Analizom DNK u svrhu provjere identiteta ICMP je pomogao da se zaključi više od 18,000 slučajeva nestalih osoba.

Upit o nestalim osobama

Ako je porodica registrirala nestalu osobu kod ICMP-a davanjem jednog ili više referentnih uzoraka za analizu DNK, informacije o statusu slučaja se mogu jednostavno dobiti unosom imena nestale osobe. Ovdje možete pristupiti Upitu o nestalim osobama.

Pošto više osoba mogu imati isto ili slična imena vrlo je važno tačno unijeti ime nestale osobe, te, ukoliko je moguće, unijeti i ime oca nestale osobe, kako bi pretraga bila preciznija. Na umu treba imati činjenicu da se unos u ICMP-ovu evidenciju zasniva na informacijama koje dostave članovi porodice. Ako pretraga ne dovede do očekivanog rezultata, provjerite da li postoji drugi način pisanja ili drugi oblik imena osobe, prvobitno prijavljen ICMP-u.

Kada se referentni uzorak člana porodice dostavi ICMP-u, izolira se profil DNK koji prolazi proces poređenja sa svim profilima DNK koje je ICMP izolirao iz posmrtnih ostataka žrtava, a koje su dostavili zvanični organi. Kako bi se sa sigurnošću moglo potvrditi postojanje podudaranja DNK obično je potrebno više referentnih uzoraka članova porodice. Najbolji uzorci za poređenje DNK su uzorci bližih članova porodice, kao što su roditelji i djeca nestale osobe, tako da mogućnost pronalaženja podudaranja ovisi i o broju i o vezi između članova porodice. U Upitu o nestalim osobama nalaze se informacije o tome da li ICMP ima dovoljno referentnih uzoraka članova porodica kako bi sa sigurnošću mogli potvrditi podudaranje ili su neophodni dodatni uzorci ukoliko je do njih moguće doći. Ako su potrebni dodatni uzorci, putem linka ponuđenog na Upitu o nestalim osobama možete dostaviti informacije o članovima porodice koje ICMP može kontaktirati u vezi sa dodatnim uzorcima.

Čak i u slučaju da ICMP ima dovoljan broj odgovarajućih referentnih uzoraka članova porodice, moguće je pronaći podudaranje DNK samo ako ICMP ima profil DNK izoliran iz uzorka posmrtnih ostataka žrtve, koji je dostavljen ICMP-u.

Članovi porodica nestalih osoba mogu pomoći u traganju za svojim najmilijim provjerom da li ICMP ima dovoljan broj referentnih uzoraka, te, u slučaju da je broj nedovoljan, pružanjem informacija o dodatnim uzorcima. Dobrodošle su sve nove i dodatne informacije. Molimo da kontaktirate ICMP.

Kada ICMP pronađe podudaranje između referentnog profila DNK člana porodice i DNK profila izolovanog iz posmrtnih ostataka, izdaje se Izvještaj o podudaranju DNK nadležnoj instituciji koja je dostavila uzorak posmrtnih ostataka žrtve. U Upitu o nestalim osobama možete pronaći kontakt detalje institucije kojoj su relevantne informacije dostavljene.

Važno: Porodice treba da znaju da postoji razlika između izdavanja Izvještaja o DNK analizi i zvanične identifikacije. Izvještaji o podudaranju DNK predstavljaju dio procesa identifikacije koji uključuje sve dostupne informacije. Pored toga, događa se i da se Izvještaj o podudaranju DNK odnosi na više osoba, jer se putem DNK ne mogu razlikovati srodnici u svim slučajevima. Najčešći slučaj iz te kategorije je slučaj braće ili sestara koji se ne mogu razlikovati ako niti jedno nema djecu koja su dala referentni uzorak. Za stvarni status slučaja u procesu identifikacije porodice se mogu obratiti instituciji koja je navedena u rezultatima pretrage.Upit o uzorcima posmrtnih ostataka

Upit o uzorcima posmrtnih ostataka je alat koji nadležnim institucijama omogućuje da provjere status uzoraka žrtava koje su dostavili ICMP-u na analizu DNK. Ti organi podrazumijevaju institucije vlade u čijoj nadležnosti je rad na slučajevima nestalih osoba i sudsko-medicinsko osoblje zaduženo za pronalaženje, ekshumaciju i identifikaciju nestalih osoba, te zaključivanje slučajeva nestalih osoba u skladu sa zakonom. Putem sporazuma sa vladama uključenim u ovaj proces, informacije se mogu dostavljati i sudovima, tužiteljima i organizacijama koje su aktivno uključene u rješavanje pitanja nestalih osoba.

Ovdje možete pristupiti Upitu o uzorcima posmrtnih ostataka.

Ova pretraga omogućuje pristup sljedećim informacijama:
  1. Datum dostavljanja uzoraka posmrtnih ostataka ICMP-u
  2. Institucija nadležna za dostavljanje uzorka
  3. Lokacija i koordinate mjesta na kojem su pronađeni skeletni ostaci iz kojih je uzet uzorak
  4. Status izolovanja profila DNK iz uzorka
  5. Datum podnošenja zahtjeva za rezervnim uzorkom, ukoliko u prvobitnom uzorku nije bilo dovoljno DNK da bi se mogao izolovati profil
  6. Podaci o podudaranju DNK uključujući ime osobe/a, datum izdavanja Izvještaja o podudaranju DNK i instituciju kojoj je Izvještaj o podudaranju DNK dostavljenUpit o mjestu ekshumacije

Aplikacija za upit o mjestu ekshumacije ovlaštenim korisnicima pruža uvid u sažetak informacija o rezultatima analize DNK svih uzoraka iz posmrtnih ostataka dostavljenih ICMP-u sa lokacija na kojima su pronađeni posmrtni uzorci.

Ekshumaciju posmrtnih uzoraka sa lokacija kao što su masovne grobnice, pojedinačne grobnice, groblja ili prirodne lokacije poput pećina i korita jezera obavljaju nadležni organi, često uz ICMP-ovu pomoć. Ekshumirani pojedinačni “slučajevi” ili setovi posmrtnih ostataka mogu biti kompletna tijela ili skeleti, no nerijetko se radi samo o parcijalnim ostacima kakvi se ekshumiraju iz sekundarnih masovnih grobnica u kojima dolazi do fragmentacije ostataka. Različiti dijelovi ostataka jedne osobe mogu biti ekshumirani na različitim lokacijama i iz različitih grobnica. Posmrtni ostaci se, zatim, obrađuju, a uzima se jedan ili više malih uzoraka kostiju ili zuba koji se dostavljaju ICMP-u na analizu DNK. Nakon izolovanja profila DNK iz posmrtnih ostataka, oni se porede sa profilima DNK članova porodica nestalih osoba. Ako ICMP ima dovoljan broj referentnih profila članova porodice koji se preklapaju sa izolovanim profilom DNK nestale osobe, dolazi do podudaranja DNK i izdavanja izvještaja nadležnim organima (vidjeti Upit o nestalim osobama).

Aplikacija Upit o mjestu ekshumacije pruža sažetak informacija o rezultatima analize DNK uzoraka, organizovanih prema mjestu ekshumacije gdje su pronađeni posmrtni ostaci iz kojih su uzeti analizirani uzorci. Lokacije su označene prema zemlji, nazivu i koordinatama mjesta ekshumacije (ako su navedeni podaci dostavljeni ICMP-u). Važno je pomenuti da su u različitim vremenskim intervalima različite nadležne institucije određene lokacije označavale različitim nazivima. Prilikom pretraživanja u obzir treba uzeti i druge moguće nazive. Za sva pitanja ili poteškoće u dolaženju do rezultata obratite se ICMP-u.

Postoji nekoliko mogućih rezultata analize DNK uzoraka posmrtnih ostataka koji su u Aplikaciji za upit o mjestu ekshumacije navedeni u sljedećem obliku:
Status podudaranja DNK za uzorke sa određene lokacije navodi se u Aplikaciji za upit o mjestu ekshumacije na sljedeći način:

Objašnjenje pojmova iz ICMP-ovih tabela praćenja podataka u vezi sa analizom DNK

ICMP kreira tabele praćenja podataka u vezi sa analizom DNK, koje daju sažetak osnovnih parametara različitih aspekata ICMP-ovog programa identifikacije zasnovanog na analizi DNK, a odnose se na pad Srebrenice u BiH 1995. godine, područje Zapadnog Balkana i druge projekte širom svijeta. U svim se slučajevima proces identifikacije zasnovan na analizi DNK temelji na genetičkom podudaranju profila DNK neidentifikovanih posmrtnih ostataka („PM” uzorci) i profila DNK generiranih iz uzoraka krvi živućih članova porodica („referentni” uzorci). ICMP pomoću specijaliziranog računarskog programa poredi velike baze podataka referentnih i PM profila DNK čime se provjerava postojanje „podudaranja profila DNK“. Podudaranje DNK sa velikom vjerovatnoćom ukazuje na postojanje srodstva između PM profila DNK i određene porodice na način preciziran za tu određenu prijavljenu nestalu osobu.
Slijedi objašnjenje najvažnijih pojmova koji se pojavljuju u tabelama:

Profil DNK: rezultat testiranja DNK naziva se profil DNK. Profil DNK je numerička kombinacija koja predstavlja varijacije DNK koje svaki čovjek ima na mnogo različitih, nepovezanih lokacija u njegovoj/njenoj DNK (hromozomi). Varijacije na ovim različitim lokacijama (“lokusi”) jedinstvene su za svakog čovjeka (izuzev u slučaju identičnih blizanaca), stoga se profil DNK može smatrati jedinstvenim identifikatorom čovjeka. Zbog načina nasljeđivanja DNK (polovina DNK potiče od majke, a druga polovina od oca) poređenje profila DNK nestale osobe sa profilima DNK njegovih/njenih srodnika može biti indikator činjenice da su na određeni način u srodstvu.

Referentni uzorak: krvni ili neki drugi neinvazivnom metodom uzet biološki uzorak živućih članova porodice nestale osobe iz kojeg se generira profil DNK kako bi se mogla vršiti provjera podudaranja sa neidentifikovanim posmrtnim ostacima koji pripadaju toj porodici. Referentni uzorci koje ICMP-u doniraju članovi porodica nestalih osoba kategoriziraju se u skladu sa prijavljenim mjestom nestanka osobe za koju se referentni uzorak donira. Referentni uzorci se koriste isključivo u procesu identificiranja, ali je članovima porodice ostavljena mogućnost davanja saglasnosti za korištenje njihovih profila na suđenjima za kršenje ljudskih prava, ratnih zločina, itd. kada sud traži dokaze u vezi sa procesom identifikacije.

Broj prikupljenih referentnih uzoraka: ova kategorija pokazuje ukupan broj referentnih uzoraka prikupljenih za sve nestale osobe u regiji. Te referentne uzorke daju članovi porodica u svrhu identifikacije. Broj referentnih uzoraka potrebnih za identifikaciju jedne osobe ovisi o tome u kakvom su srodstvu sa nestalom osobom članovi porodice koji daju uzorak, te o karakteristikama DNK te porodice. Ponekad je dovoljan jedan roditelj ili dijete, ali su uglavnom potrebni jedan ili dva bliža srodnika. Članovi porodice u bližem srodstvu – kao što su roditelji, djeca i braća i sestre nestale osobe – su najkorisniji, ali od pomoći mogu biti i dalji srodnici.

Broj nestalih osoba na koje se odnose referentni uzorci predstavlja ukupan broj nestalih osoba za koje je prikupljen jedan ili više referentnih uzoraka.

PM uzorak: "post-mortem" uzorak, tj. fizički uzorak uzet sa neidentifikovanih posmrtnih ostataka kako bi se generirao profil DNK koji će prolaziti proces poređenja sa porodičnim referentnim uzorcima. Uzorci, najčešće kostiju i zuba, dostavljaju se ICMP-u na analizu DNK u svrhu identifikacije nestalih osoba. Dijagram pokazuje distribuciju uzoraka kostiju i zuba dostavljenih ICMP-u na analizu DNK na osnovu lokacije na kojoj su ekshumirani posmrtni ostaci.

Broj izolovanih PM profila DNK: ova kategorija pokazuje koliko je PM uzoraka testiranih u ICMP-u rezultiralo profilima DNK koji su su uneseni u ICMP-ovu bazu podataka za poređenje sa referentnim profilima DNK.

Uzorak sa nedovoljnom količinom DNK: ova kategorija se odnosi na broj postmortem uzoraka koji, zbog degradacije DNK uzrokovane djelovanjem okolišnih faktora, nisu sadržavali dovoljnu količinu DNK potrebnu za izolovanje profila DNK.

Profili DNK u procesu obrade: predstavljaju broj koji pokazuje koliko je postmortem uzoraka trenutno u procesu obrade u ICMP-u.

Procjena broja jedinstvenih profila: broj koji pokazuje na koliko se različitih osoba odnose svi profili DNK u ICMP-ovoj bazi podataka postmortem profila DNK. Posmrtni ostaci su često ekshumirani kao nepotpuni skeleti, posebno iz sekundarnih grobnica. Zbog toga se nerijetko testira više uzoraka posmrtnih ostataka jedne osobe. Svaki uzorak koji potiče od iste osobe daje isti profil DNK. „Jedinstveni profili“ predstavljaju profile koji se razlikuju od profila drugih osoba,stoga je broj jednistvenih profila jednak broju različitih osoba u bazi podataka.

Podudaranje DNK/izvještaj o podudaranju DNK: kada se utvrdi da postoji veza između profila DNK izolovanog iz PM uzorka nestale osobe i specifičnog seta referentnih porodičnih profila DNK, na osnovu principa nasljeđivanja, vjerovatnoća povezanosti može se matematički izračunati. Izvještaj o podudaranju DNK se izdaje kada vjerovatnoća podudaranja DNK prelazi 99,95%.

Ciljani slučaj: uzorak posmrtnog ostatka nestale osobe dostavljen ICMP-u zajedno sa pretpostavljenim identitetom naziva se ciljani slučaj. Rezultati analize DNK mogu potvrditi ciljani identitet; u tom slučaju se izdaje izvještaj o podudaranju. Ako ciljani identitet nije potvrđen, izdaje se izvještaj koji isključuje mogućnost podudaranja. Izvještaj o statističkoj vjerovatnoći podudaranja ili Izvještaj o podudaranju DNK bez konačnog zaključka se također može izdati za ciljane slučajeve.

Izvještaj o statističkoj vjerovatnoći podudaranja: Poput izvještaja o podudaranju DNK, izvještaj o statističkoj vjerovatnoći podudaranja pokazuje rezultat poređenja DNK članova porodice i nestale osobe. Izvještaj o statističkoj vjerovatnoći podudaranja se izdaje kada poređenje DNK ukazuje na postojanje čvrstog osnova za identifikaciju, ali vjerovatnoća ne dostiže 99.95%, što je uvjet za registrovanje podudaranja DNK. Izvještaji o statističkoj vjerovatnoći se izdaju u saradnji sa nadležnim organima za identifikacije, a koriste se sa drugim dokazima kako bi se zaključila identifikacija.

Izvještaji o podudaranju DNK bez konačnog zaključka: u nekim slučajevima, koji su dostavljeni kao ciljani, rezultat poređenja DNK ne isključuje mogućnost podudaranja, niti je vjerovatnoća dovoljno velika za izdavanje izvještaja o podudaranju DNK ili izvještaja o statističkoj vjerovatnoći podudaranja. U takvim slučajevima se izdaju izvještaji o podudaranju DNK bez konačnog zaključka o postojanju srodstva.

Izvještaj o reasocijaciji (ponovnom sklapanju tijela): postoje slučajevi (najčešće kada su u pitanju sekundarne masovne grobnice) kod kojih su posmrtni ostaci nestalih osoba fragmentirani, te se tipizacija DNK primjenjuje u svrhu reasocijacije različitih dijelova tijela jedne osobe, kada testiranje DNK rezultira identičnim profilom. U slučajevima kod kojih se profil DNK jednog uzorka podudara sa profilom DNK izolovanim iz drugog dijela tijela za koji je prethodno pronađeno podudaranje sa porodičnim uzorcima, izdaje se izvještaj o reasocijaciji za novi uzorak, a za istu nestalu osobu.


Obavještenje o čuvanju bioloških uzoraka i izolata DNK

U izvršavanju svojih funkcija, ICMP obrađuje velike količine podataka o nestalim osobama i njihovim porodicama, uključujući osjetljive lične podatke, kao što su biološki uzorci i izolati DNK.

Na takve podatke ICMP primjenjuje stroge mjere zaštite. ICMP naročito ne koristi lične podatke u bilo koje svrhe osim onih za koje su ti podaci dati. ICMP takve lične podatke ne zadržava duže nego što je neophodno da se te svrhe postignu.

U junu 2014. godine, ICMP je usvojio revidirani Pravilnik o čuvanju u kojem se, između ostalog, precizira koliko dugo će ICMP čuvati biološke uzorke i izolate DNK. Shodno tome, ICMP će biološke uzorke (npr. uzorke krvi koje su dali srodnici nestalih) i izolate DNK čuvati 5 godina: Revidirani Pravilnik o čuvanju primjenjuje se na sve biološke uzorke koje ICMP trenutno ima. Čuvanje uzoraka i izolata DNK određeno vrijeme nakon što je izrađen izvještaj o podudaranju DNK je korisno jer dozvoljava mogućnost ponovnog razmatranja slučaja, ako se za tim pojavi potreba. Međutim, nije ni neophodno niti potrebno uzorke i izolate DNK čuvati na neodređeno vrijeme. Upravo zato, srodnici koji su prijavili nestale osobe i dali ICMP-u referentne DNK uzorke mogu očekivati da će se njihovi biološki uzorci uništiti početkom aprila 2015. godine, pod sljedećim uslovima: Ako je, npr., referentni uzorak DNK dat 2001. godine, a dvije su osobe prijavljene kao nestale, ICMP će uništiti referentni uzorak pod uslovom da su do aprila 2010. godine obje nestale osobe locirane i identificirane uz pomoć referentnog uzorka. Ako je do tog datuma samo jedna osoba locirana i identificirana, a druga, npr., tek 2014. godine, ICMP će takav referentni uzorak uništiti u aprilu 2020. godine.

ICMP će nastaviti čuvati evidenciju izvještaja o podudaranju DNK i drugih naučnih podataka koji predstavljaju osnov takvih izvještaja. ICMP neće takve podatke davati trećim osobama u bilo koje svrhe, osim ako ne postoji eksplicitna saglasnost onih kojih se ti podaci tiču.

Srodnici koji su prijavili nestale osobe i ICMP-u dali lične podatke, uključujući i referentne uzorke DNK, mogu svoje podatake i referentne uzorke povući u bilo kojem trenutku prije izdavanja izvještaja o podudaranju DNK na osnovu njihovih podataka. Povlačenje ličnih podataka može značiti da nestale osobe, neće biti pronađene, niti identificirane.

ICMP-ov PRAVILNIK O ČUVANJU PODATAKA, EVIDENCIJE I FIZIČKIH DOKAZA dostupan je ovdje.

ICMP-ov PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA dostupan je ovdje.Lični podaci će se smatrati povjerljivim i biće korišteni samo u svrhe za koje su dati. Za više informacija, molimo Vas kontaktirajte ICMP ili pročitajte ICMP-ev pravilnik o zaštiti podataka.